• banner slide
  • banner slide

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM

24/10/2016
      Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp công lập được hình thành từ việc hợp nhất Trạm Sốt rét và Trạm Vệ sinh phòng dịch tại Quyết định số 2205/QĐ-UB ngày 27/8/1992 của Ủy ban nhân dân Tp.HCM.

      Hiện tại, quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng thành phố được quy định tại  Quyết định số 4842/QĐ-SYT ngày 19/10/2015 của Sở Y tế, trên cơ sở thực hiện Thông tư 51/2014/TT-BYT của Bộ Y tế, bao gồm các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu sau:

         1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng trên cơ sở định hướng, chính sách, chiến lược, kế hoạch của Bộ Y tế và tình hình thực tế của địa phương trình Sở Y tế phê duyệt: giám sát, phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các bệnh xã hội; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học; chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt; xét nghiệm an toàn thực phẩm; dinh dưỡng cộng đồng; vệ sinh phòng bệnh; quản lý, sử dụng vắc xin và sinh phẩm y tế; an toàn sinh học; phòng chống tai nạn thương tích; các hoạt động nâng cao sức khỏe, phòng chống các yếu tố nguy cơ tác động lên sức khỏe; khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm và quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm.

         2. Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng đối với các Trung tâm Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện, thị xã (gọi tắt là TTYT huyện), cơ sở y tế và Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

         3. Triển khai các hoạt động truyền thông nguy cơ; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

         4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm; tham gia đào tạo, đào tạo liên tục về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng theo kế hoạch của thành phố, Trung ương trên địa bàn; là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương trong lĩnh vực Y tế dự phòng.

         5. Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng.

         6. Đề xuất, quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình mục tiêu y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

         7. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ về Y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám sàng lọc phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng ngoại trú các bệnh truyền nhiễm, không lây nhiễm.

         8. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực Y tế dự phòng trên địa bàn thành phố.

         9. Thực hiện quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

         10. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

         11. Thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ khác do Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Bài viết liên quan