• banner slide
  • banner slide

Y tế trường học

Về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường
02/02/2015 Về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng chống dịch cúm A (H5N1), các biện pháp phòng chống bệnh viêm não do đơn bào Naeglera fowleri, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 6485/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2012 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục.

Chi tiết »